پوستر همایش
پوستر همایش
ثبت نام
زمان باقی مانده
زمان باقی مانده تا شروع کنفرانس
  • 00

    days

  • .
  • 00

    hours

  • :
  • 00

    minutes

  • :
  • 00

    seconds

ورود کاربران

پروفسور Saime Ismet Gurhan از دانشگاه Ege University  ترکیه عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت ، اقتصاد و کارآفرینی 

حامیان