پوستر همایش
پوستر همایش
ثبت نام
زمان باقی مانده
زمان باقی مانده تا شروع کنفرانس
 • 00

  days

 • .
 • 00

  hours

 • :
 • 00

  minutes

 • :
 • 00

  seconds

ورود کاربران
کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت ، اقتصاد و کارآفرینی با حمایت دانشگاه ها و مجامع علمی معتبر در تاریخ 10 آبان ماه 1396 مطابق با 1 نوامبر 2017 در بانکوک تایلند برگزار خواهد شد. مخاطبان اصلی این کنفرانس متخصصان و پژوهشگران حوزه مدیریت، اقتصاد و کارآ فرینی خواهند بود.

کمیته علمی و اجرایی از تمامی گروه های زیر دعوت به عمل می آورند تا ضمن ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی خود از مباحث علمی و کاربردی کنفرانس نیز استفاده نمایند:

سیاست گذاران و برنامه ریزان حوزه مدیریت و اقتصاد

روساء، معاونین و مدیران سازمان های مدیریتی و اقتصادی

روساء و مدیران ارشد شرکت های دولتی و غیر دولتی

انجمن  هاي صنفي و تشكل  هاي مردم  نهاد در حوزه مدیریت و اقتصاد

حسابداران و حسابرسان ارشد مجموعه های دولتی و غیر دولتی

شركت‌ها و دفاتر مشاوره و خدمات آموزشی در حوزه ها مدیریت، اقتصاد و کار آفرینی

اساتید، صاحب نظران و انديشمندان تمامی گرایش های رشته های مدیریت، اقتصاد و کار آفرینی

دانشجویان و پژوهشگران فعال در تمامی گرایش های رشته های مدیریت، اقتصاد و کار آفرینی

حامیان